ثبت شرکت در مشهد - خدمات مالیاتی در مشهد

پایان نامه حسابداری - شرکت آوا حساب توس

برچسب‌ها

اخذ جواز تاسیس در تهران اخذ پروانه کسب در مشهد اداره کار تغییر موضوع شرکت با مسولیت محدود تغییر موضوع شرکت سهامی خاص تغییر و تمدید ثبت برند خشکبار ثبت برند در بیرجند ثبت برند در تهران ثبت برند در زاهدان ثبت برند در مشهد ثبت برند مواد غذایی ثبت شرکت ثبت شرکت ارزان ثبت شرکت تعاونی در مشهد ثبت شرکت در اروند ثبت شرکت در بندر انزلی ثبت شرکت در بیرجند ثبت شرکت در تهران ثبت شرکت در زاهدان ثبت شرکت در قشم ثبت شرکت در مشهد ثبت شرکت در مناطق آزاد ثبت شرکت در چابهار ثبت شرکت در کیش ثبت شرکت سهامی خاص در مشهد ثبت علامت تجاری ثبت علامت تجاری در ایران ثبت علامت تجاری در مشهد حسابداری حسابداری مالیاتی راهنمای ثبت شرکت صورتجلسه تغییر موضوع شرکت مالیات بر ارزش افزوده مدارک مورد نیاز انحلال شرکت مدارک مورد نیاز تغییر موضوع شرکت مدارک مورد نیاز ثبت شرکت مزایای ثبت شرکت در مناطق آزاد معاملات فصلی میزان مالیات نقل و انتقال سهام هیات مدیره وکیل وکیل در مشهد پایان نامه ارشد پایان نامه حسابداری

همکاران۰۹۱۵۴۴۲۲۱۴۹-۰۹۹۰۰۲۱۶۲۳۱ -۰۵۱۳۷۶۱۱۸۰۰ شنبه الی پنج شنبه ۸ الی ۱۶.۳۰ مشهد بلوار خیام بلوار ارشاد ارشاد ۶ وحدت ۲ پلاک ۴۳ روبه روفضای سبز


ما را دنبال کنید:

پایان نامه حسابداری

پایان نامه حسابداری

هدف مشاوران و متخصصان آوا حساب یاری رساندن به دانشجویان کشور جهت ارائه پژوهش هایی با سطح بالا و نوین است. در واقع این موسسه در تلاش است با بهره گیری از ذهن خلاق متخصصین خود در زمینه پایان نامه حسابداری ،روانشناسی، مدیریت و اقتصاد خدماتی متفاوت، ارزشمند و مفید را به جامعه علمی کشور ارائه نماید. برخی از خدماتی که در آوا حساب توس به دانشجویان و محققین گرانمایه ارائه می گردند عبارتند از:

 

خدمات پروپوزال

 

۱-مشاوره پروپوزال

۲-پیشنهاد رایگان موضوع

۳-انتخاب و تحویل مقاله بیس

۴- تحویل منابع

۵-ترجمه تخصصی مقاله های حسابداری

۶- تضمین کیفیت

۷- مشاوره در نگارش و اصول پایان نامه نویسی

۸-تنظیم پرسشنامه الکترونیکی

 

 

 

خدمات پایان نامه

 

۱-مشاوره فاز به فاز

۲-تحویل هزینه اقساطی

۳-مشاوره در انجام اصلاحات

۴-پشتیبانی تا دفاع

۵-جلسه آموزشی

۶-جمع آوری داده های مالی

شرکت های پذیرفته شده در بورس

۷-گردآوری داده های

اقتصاد ایران و جهان جهت تجزیه و تحلیل آماری

 

 

خدمات مقاله

 

خدمات مقاله ISI

۱-مشاوره نگارش مقاله

۲-استخراج مقاله از پایان نامه

۳- پیگیری تا چاپ

 

پایان نامه

 

پروپوزال نویسی

یکـی از مشـکلات همیشـگی دانشـجویان نوشـتن یـک پروپـوزال و ارائـه آن بـه گـروه مربوطـه و اخـذ مجـوز شروع به کار یـک پایـان نامـه یـا رسـاله اسـت.

نیـاز دانشجویان بـه راهنمـایی در ایـن زمینـه، موجـب شـد تـا متخصصین آوا حساب شما عزیزان را در این مقاله با نحـوه تنظـیم یـک پروپـوزال به زبانی ساده راهنمایی کنند امیدواریم مفید واقع شود.

گام اول:                                                                                                                                                               

  در نوشـتن هـر پروپـوزال وجـود یـک مسـئله اسـت. اگـر مسـئله نداشـته باشـید دلیلـی بـرای انجـام تحقیـق و در نتیجـه نوشـتن پروپـوزال نیسـت. پروپـوزال بـرای ایـن اسـت کـه شـما بـه مسـئولین گروهتـان بگویید که مسـئله ای دارم و بـرای حـل آن بـه ایـن شـکل مـی خـواهم اقـدام کـنم. خیالتـان را راحـت کـنم پروپوزالی که بـدون وجـود مسـئله نوشـته شـود، اصـلا پروپـوزال نیسـت و حتمـا مـورد پـذیرش قـرار نخواهـد گرفت.

 

گام دوم:

نوشـتن عنـوان و موضـوع اسـت. وقتـی مسـئله شـما مشـخص شـد حـالا مـی توانیـد موضـوعتان را بنویسید.

 

گام سوم:

در نوشـتن پروپـوزال نگـارش مقدمـه اسـت. البتـه لازم بـه ذکـر اسـت کـه در فرمـت پروپـوزال بعضـی دانشـگاهها مقدمـه حـذف شـده اسـت امـا واقعیـت ایـن اسـت کـه بخـش مقدمـه در یـک پروپـوزال بسـیار اهمیــت دارد.

 

گام چهارم:

نوشتن بیان مسـئله تحقیـق اسـت. مسـئله ای کـه در اولـین گـام بـرای شـما بـروز کـرد و باعـث شد تا شما بخواهید برای حل آن پروپوزال بنویسید و تحقیقتان را انجام دهید.

 

گام پنجم:

در نوشـتن پروپـوزال نگـارش اهمیـت و ضـرورت انجـام تحقیـق اسـت. اهمیـت و ضـرورت انجـام تحقیق یکی از مهمترین بخشـهای یـک پروپـوزال اسـت. بایـد توضـیح دهیـد کـه چـرا تحقیـق شـما اهمیـت دارد و در حــال حاضــر چــرا انجــام تحقیــق شــما ضــرورت دارد.

 

گام ششم:

نوشـتن پیشـینه تحقیـق اسـت. پیشـینه تحقیـق از ایـن نظـر کـه بـه شـما مـی گویـد قـبلا چـه دکسانی بر روی موضوعات مشـابه بـا موضـوع شـما در ایـران و جهـان کـار کـرده انـد، بـه چـه نتـایجی رسـیده انـد، از چـه روشـهایی بـرای تحقیـق اسـتفاده کـرده انـد و مشـکلات و محـدودیتهای آنهـا چـه بـوده بسـیار اهمیت دارد.

 

گام هفتم:

نوشتن اهداف تحقیق است

 

گام هشتم:

در نوشـتن پروپـوزال نگـارش فرضـیه هـا یـا سـؤالات تحقیـق اسـت.

 

گام نهم:

در نوشـتن پروپـوزال روش شناسـی تحقیـق اسـت. در ایـن بخـش محقـق ضـمن اشـاره بـه نـوع تحقیــق، مراحــل انجــام آن را بیان میکند.

 

گام دهم:

نوشـتن کـاربرد نتـایج تحقیـق اسـت. در ایـن مـورد پژوهشـگر بـه گـروه هـا، سـازمان هـا و نهـاد های استفاده کننده از نتایج تحقیق اشاره می کند.

 

گام یازدهم:

بـا اسـتفاده از جـدول گانـت زمـان انجـام هـر مرحلـه از پـژوهش را پـیش بینـی کنید و در داخل جدول ثبت کنید.

 

دو نکته ای که لازم است بدانید:

۱٫بـرای نوشـتن پروپـوزال، توجـه کنیـد کـه حتمــا بـا اسـاتید راهنمـا و مشـاور هماهنـگ باشـید و رونــد نگارش و کل پروپوزال را بـه تأییـد ایشـان برسـانید تـا امکـان عـدم پـذیرش پروپـوزال شـما در گـروه کـاهش یابد.

 

۲٫برای نوشتن پروپوزال از افعال آینده استفاده کنید.

 

 

 

 

شرکت آوا حساب توس امیدوارست که با ارائه خدمات مذبور در زمینه پایان نامه ، قدم مهمی در جهت تحقق برنامه ها و پیشرفت متقاضیان محترم بردارد و در این مسیر هیچگاه متقاضیان محترم را تنها نگذاشته است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با مشاوران ما در آوا حساب توس در تماس باشید.

شماره های تماس:    ۰۹۱۵۴۴۲۲۱۴۹       ۰۵۱۳۷۶۱۱۸۰۰

 

 

 

 

دبیر
۶ دیدگاه
 • ارسال شده در۷:۱۲ ب.ظ,فروردین ۲۹, ۱۳۹۷

  سلام
  ببخشید شما پایان نامه می نویسید یا ایده میدید برای پایان نامه های حسابداری؟

 • ارسال شده در۵:۰۰ ق.ظ,فروردین ۳۰, ۱۳۹۷

  سلام
  واااقعا ازتون ممنونم. من برای پایان نامم مونده بودم چی کار کنم. راهنمایی های شما خیییلی بهم کمک کرد.
  گره های کارمو باز کردید. خیلی ممنونم. 🙂

  • admin@avahesab.ir
   پاسخ دادن
   ارسال شده در۵:۱۶ ق.ظ,اردیبهشت ۶, ۱۳۹۷

   سلام خانم بهشتی عزیز،خیلی خوشحالیم که با راهنمایی و مشاوره های کارشناس ما تونستین تصمیم خیلی خوبی برای پروژه پایان نامه تون بگیرید.

 • محمدرضا نیکدل
  پاسخ دادن
  ارسال شده در۳:۵۱ ق.ظ,اردیبهشت ۶, ۱۳۹۷

  سلام
  من ترم ۱ ارشد حسابداری هستم. میخوام موضوع پایان نامه انتخاب کنم که در آینده بتونم ازش ستفاده کنم. میشه راهنمایی کنید؟

  • admin@avahesab.ir
   پاسخ دادن
   ارسال شده در۵:۰۲ ق.ظ,اردیبهشت ۶, ۱۳۹۷

   سلام محمد رضا جان چه عالی که از ترم یک میخوای برنامه ریزی کنی برای نوشتن پایان نامه،شما میتونی با مشاوران ما تماس بگیری ،مشاوران ما حتما میتونن در این زمینه راهنماییت کنن

ارسال یک نظر

نظر
نام
ایمیل
وبسایت