کلینیک مالی آوا

اخذ مجوز از کلیه ارگان های دولتی

اخذ مجوز از کلیه ارگان های دولتی

خوشحالیم که ؛ شاهد بازخورد مثبت و کم نظیری از جانب شما بزرگواران ، در باب مقاله های آموزشی آواحساب دریافت نموده ایم و قطعا همین انرژی مثبت سبب انگیزه مضاعف تیم پژوهشی آوا حساب شده است و این بار مقاله ای در خصوص چگونگی اخذ مجوز از کلیه ارگان های دولتی را در اختیار شما بزرگواران قرار داده است .

در مقالات قبلی آواحساب در مورد بسیاری از مفاهیم و اسناد مورد نیاز در خصوص فعالیت های اقتصادی ، مطالبی را عنوان نموده ایم.

در خلال این مقالات ، تاکید زیادی بر این نکته داشتیم که ؛ بسیاری از شرکت ها و به طور کلی کسب و کارها ، بنا به حوزه فعالیتی خود نیازمند اخذ مجوز از دستگاه های ذی ربط می باشند.

در ارتباط با موضوع بند اخیر نامه شماره ۱۹۵۱۳/۹۲ مورخ ۰۸/۰۲/۱۳۹۲ و در اجرای تکالیف ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه نسبت به بررسی لزوم اخذ مجوز موضوعات فعالیت اشخاص حقوقی  (شرکت های تجاری  و موسسات غیر تجاری ) به استحضار می رساند :

     درخواست مجوزات ارسالی از سوی سازمان ها و ادارات مختلف و همچنین در خواست برخی از واحد های ثبتی مبنی بر بررسی مجدد موضوع فعالیت اشخاص حقوقی مورد تطبیق با الزامات و مستندات قانونی قرار گرفت که در نتیجه با در نظر گرفتن تکالیف ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه و در راستای حذف مجوزات غیر ضرور و غیر مستند و تطبیق موضوعات فعالیت اشخاص حقوقی با قوانین و مقررات جاری کشور در مجموع تعدادی از موضوعات فعالیت بدون اخذ مجوز قابلیت ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها را داشته و برخی دیگر نیز با توجه به تصریح قوانین و مقررات قبل از ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها می بایستی از مرجع مرتبط مجوز اخذ نمایند.

     بنابراین با بررسی موارد مذکور مشخص گردید ، بسیاری از دستگاه های اجرایی ، اعطای پروانه فعالیت را منوط به ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها بیان نموده اند و بطور کلی مجوزی مبنی بر ثبت صادر نمی نمایند بلکه به نحوی از بلامانع بودن ثبت شرکت های زیر مجموعه و بررسی فعالیت پس از ثبت را در نامه های خود منعکس می نمایند . لذا مبانی قانونی بودن موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز و همچنین شیوه صدور ، تمدید و یا لغو مجوز توسط مراجع مرتبط بیان نشده است .

با عنایت به مراتب فوق مقتضی است در متن آگهی های تاسیس و تغییرات موضوع ، موارد ذیل لحاظ گردد:

۱-     استفاده از عنوان کلی ( ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) در آگهی های تاسیس و تغییرات موضوع پیش بینی گردد ، که این موضوع موجب اطلاع عموم از عدم ارتباط موضوعی ثبت با صدور مجوز از مراجع ذیربط می گردد .

۲-    در آگهی ثبتی در خصوص موضوعاتی که قبل از ثبت نیاز به مجوز ندارد و تصریح قانونگذار مبنی بر نظارت بر فعالیت بعد از ثبت می باشد از عبارت پس از اخذ مجوز های لازم استفاده گردد .

۳-    بر طبق بند۲ ماده ۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت ، موضوع شرکت می بایستی صریح و منجز باشد لذا مراجع ثبت شرکت ها از عناوین کلی مانند هرگونه فعالیت مجاز در ثبت موضوع خودداری نمایند .  

۴-    بر طبق ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه ، چنانچه دستگاه های اجرایی ، فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی را منوط به اخذ مجوز تلقی نمایند می بایستی ، نوع مجوز وفعالیت مربوطه ونیز مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز و همچنین شیوه صدور و تمدید را به کارگروه منتخب در قانون مذکوراعلام و در صورت تصویب کارگروه نسبت به اخذ مجوز اقدام گردد . در غیر این صورت الزام اشخاص حقیقی وحقوقی به اخذ مجوز ممنوع می باشد .

   

 در ادامه همانطور که بیان گردید ، در خصوص الزامات اخذ مجوز موضوعات فعالیت ،  مستندات و مدارک از وزارتخانه ها و سازمان ها و مراجع دولتی و عمومی و همچنین مستندات ارائه شده از واحدهای ثبتی مورد بررسی و تحلیل حقوقی قرار گرفت و در یک نگاه کلی  می توان موضوعات را به سه دسته تقسیم نمود

الف-موضوعاتی که قابل فعالیت و ثبت نمی باشند .

ب-موضوعاتی که نیاز به اخذ مجوز از سازمان و ارگانی ندارند

ج-موضوعاتی که قبل از ثبت می بایستی از مرجع مربوطه مجوز اخذ نمایند .

برخی از فعالیت ها ی که از امور حاکمیتی نظام می باشد و بر طبق قانون اساسی  و قانون خدمات کشوری  و قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه در اختیار دولت می باشد از جمله موارد ذیل می باشد :

۱-    سیاست گذاری ، برنامه ریزی و نظارت در بخش های کلان اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی

۲-    قانونگذاری ، امور ثبتی ، استقرار نظم و امنیت واداره امور قضایی کشور

۳-    حفظ تمامیت ارضی وایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی کشور

۴-    اداره امور داخلی ، مالیه عمومی ، تنظیم روابط کار و روابط خارج کشور

۵-   مدیریت فضای فرکانس کشور

۶-     تحقیقات بنیادی ، آمار و اطلاعات ملی  و سایر موارد

۷-    استخراج واکتشاف و بهره برداری از معادن نفت وگاز ( با عنایت به ملی شدن صنعت نفت وگاز)

  اما برخی دیگر از فعالیت ها به موجب تصریح در قوانین جاری کشور توسط اشخاص منع شده اند ، که می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

۱-خرید و فروش اشیاء عتیقه و میراث فرهنگی و هنری

۲-ممنوعیت به کارگیری تجهیزات ماهواره ای

۳-ممنوعیت خرید و فروش و نگهداری مواد مخدر

۴-ساخت و نگهداری  سلاح و مهمات جنگی

۵-ترویج و آموزش علوم غیر اسلامی وغیر دینی

۶-شراکت وسرمایه گذاری در قمار و معاملات ربوی و غیر قانونی

۷-اخذ کمک و وجوه برای زلزله زدگان وبلایای طبیعی وحوادث غیر مترقبه توسط اشخاص حقوقی ممنوع می باشد.

۸-    ساخت ، خرید ، فروش وحمل مشروبات الکلی

وسایر موارد که منع قانونی وشرعی دارد .

ب- از آنجا که برخی دیگر از موضوعات  فعالیت اشخاص حقوقی ، بر طبق قوانین و مقررات  قبل از ثبت نیاز به اخذ مجوز از مرجع خاصی ندارند و تصریح قانونی نیز بیانگر نظارت بر فعالیت بعد ثبت می باشد  . لذا بسیاری از موضوعات قبلی که بر طبق رویه و بطور سلیقه ای در مراجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری منوط به اخذ مجوز می گردید ، یا مستند قانونی نداشته و یا تصریح قانونگذار مبنی بر نظارت بعد از ثبت می باشد که اقدام غیر موجه مراجع ثبتی ، تکلیف اضافی بر اشخاص حقوقی بار می گردید . لذا اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری در راستای تکالیف ذاتی خود ، مبنی بر نظارت بر عملکرد مراجع ثبتی در حوزه ثبت شرکت ها وموسسات غیر تجاری و ایجاد رویه واحد با رویکرد تسهیل فرایند ثبت انواع اشخاص حقوقی جهت بهبود فضای کسب وکار نسبت به بررسی مجدد موضوعات اقدام  و در نتیجه مراجع ثبتی در موارد ذیل نیازی به اخذ مجوز قبل از ثبت موضوعات ندارند :

۱-    دلالی و حق العمل کاری و نمایندگی تجاری

۲-    تصدی به فعالیت خدماتی و نظافتی

۳-    تصدی به نمایشگاه عمومی و انبارهای عمومی

۴-    عملیات بارگیری و تخلیه و یا ترخیص کالا

۵-    اداره سالن های نمایش و برگزاری مراسم ها و جشن ها و یا کنفرانس ها

۶-     ارائه خدمات راجع به آب رسانی و گاز رسانی و یا برق رسانی

۷-    عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی

۸-    تاسیس سردخانه و مجتمع کشاورزی و یا مجتمع پرورش حیوانات و ماهیان

۹-    فعالیت نظام مهندسی و طراحی پروژه های و سد سازی و امثال آن

۱۰- فعالیت بازار یابی غیر هرمی و غیر شبکه ای

۱۱-تاسیس مرکز روان شناسی و امور مشاوره و روان کاوی

۱۲-بازرسی کالا وکنترل کیفیت  و صدور ومشاوره کیفی استاندارد

۱۳-طراحی و اجرا سیستم ایمنی ، خدمات شارژ ، فروش وسائل و تجهیزات و ادوات ایمنی و نجات آتش نشانی

۱۴-تصدی به مراکز معاینه فنی در خصوص خودرو و موتور سیکلت

۱۵-انجام خدمات امدادی و کمک های اولیه در هنگام بروز حوادث و موانع طبیعی و غیر مترقبه

۱۶- تولید و ارائه رایانه‌ ، تولید و ارائه دستگاه‌های جانبی، تولید و پشتیبانی نرم‌افزارهای سفارش مشتری، ارائه و پشتیبانی بسته‌های نرم‌افزاری و CD اطلاعاتی تولید داخل، خدمات شبکه‌های اطلاع‌رسانی

۱۷-مشاوره و نظارت بر اجرای طرح‌های انفورماتیکی، شبکه داده‌ها (ارائه اجرا و پشتیبانی)

۱۸-امور مربوط به محیط زیست و فعالیت های زیست محیطی

۱۹-موضوعات مربوط به تجارت الکترونیک

۲۰-انتشار نشریه و یا انجام فعالیت های مطبوعاتی

۲۱-انجام فعالیت های حقوقی و وکالت و داوری وحل و فصل دعاوی

۲۲-صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی

۲۳- تصدی به فعالیت در زمینه کاریابی ، مشاوره شغلی، ارائه تسهیلات به جویندگان کار، مشاوره روابط کار و کارگر

۲۴- طراحی و توسعه بازیهای رایانه ای وسرگرمی

۲۵-انجام خدمات حمل و نقل درون شهری مسافر و کالا ومرسولات و پیک موتوری

۲۶-کارگزاری ترابری دریایی انواع تخلیه و بارگیری  و بازرسی کشتی و کالا کشتی ها

۲۷- آموزش در  زمینه مدل کایت و گلایدر و انواع هواپیما و هلی کوپتر و چتر و بالن

۲۸- حمل و نقل ریلی بار و مسافر از قبیل حمل و نقل داخلی و خارجی ریلی

۲۹- ارائه خدمات وابسته به حمل ونقل ریلی سرویسهای فنی تعمیر و نگهداری خطوط و شبکه ریلی

۳۰-ارائه خدمات پزشکی ازجمله تأسیس بیمارستان، زایشگاه ،آسایشگاه ،آزمایشگاه لابراتوار، کارخانه دراروسازی ، داروخانه ، حجامت

۳۱- ورود هرنوع فراورده بیولوژیک نظیر سرم وواکسن و فرآورده های آزمایشگاهی و مواد غذایی

۳۲- ترخیص و ساخت هرنوع دارو یا فرآورده بیولوژیک وعرضه و فروش

۳۳– واردات بذر ، پیاز ، قلمه ، پیوند، ریشه و میوه ، نهال و تخم نباتات

۳۴- ورود و ساخت تبدیل و بسته بندی و فرموله کردن ، توزیع و صدور کلیه سموم دفع آفات و بیماریهای نباتی

۳۵- فروش سموم دفع آفات و بیماریهای نباتی

۳۶- تولید محصولات کشاورزی ارائه خدمات  و تأمین نیاز تولید کنندگان کشاورزی تولید محصولات دامی کشاورزی ارائه خدمات به کشاورزان نظیر تسطیح اراضی مشاوره و برگزاری دوره های آموزشی درخصوص کشاورزی

۳۷- اشتغال به تهیه و ترکیب و فروش داروها، واکسن ها ، سرم ها ، مواد بیولوژی و بیمارستانها مخصوص دام

۳۸- ایجاد موسسات بهداشتی و درمانی

۳۹-تصدی به فعالیتهایی درخصوص سرویسهای رادیویی خدمات مربوط به تجهیزات رادیویی

۴۰- خدمات اینترنت (ISP) ، توزیع اینترنت (ISDP) ، خدمات انتقال داده ها (PAP) ،

۴۱- خدمات انتقال داده از طریق ماهواره (SAP) ،

۴۲-  خدمات عمومی تلفن ثابت (PSTN) ، خدمات مخابراتی ارتباط همراه بین المللی ماهواره ای (GMPCS)

۴۳- عرضه خدمات پستی و مراسلات داخلی و عرضه و فروش تمبرهای یادگاری و پستی

۴۴- تصدی به هرگونه فعالیت ورزشی و تأسیس باشگاه ورزشی – برگزاری دوره های آموزشی تربیت مربی

۴۵- آموزش وتعلیم  راهنمایی ورانندگی

۴۶-خرید فروش اموال منقول از جمله خودرو  وموتور سیکلت و سایر موارد .

نکته :همانطور که بیان شد موضوعات فوق و سایر موضوعاتی که به مقتضای امور تجاری و بازرگانی واقتصادی در حال وآینده ممکن است در موضوعات اشخاص حقوقی مورد استفاده قرار گیرد  و تصریح قانونی مبنی بر اخذ مجوز ورعایت ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه نداشته باشد با درج عبارت( پس از اخذ مجوز های لازم )در متن آگهی ثبتی قید شود و نیازی به اخذ مجوز ازمراجع مربوطه ندارد .

 ج – در خصوص برخی دیگر از موضوعات فعالیت اشخاص حقوقی بموجب تصریح قانونگذار و تکالیف مقرر در قوانین و مقررات ، می بایستی قبل از ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها از مراجع ذیصلاح مجوز اخذ گردد. لذا مقتضی است در موارد ذیل مراجع ثبت شرکت ها  و موسسات غیر تجاری قبل از ثبت موضوعات نسبت به اخذ مجوز  از مراجع ذیصلاح اقدام نمایند

برای راحتی شما بزرگواران ، لینک دانلود این جداول ضمیمه این مطلب شده است.

لذا تقاضامندم ؛ پس از مطالعه این جدول در صورتی که ابهام یا سوالی برای شما بزرگواران پیش آمده است ، از طریق پل های ارتباطی آوا حساب با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.( مشاوره رایگان).

موضوعات نیازمند اخذ مجوز کدامند؟

کلینیک مالی آوا حساب دارای دو نمایندگی در تهران و مشهد و دارا بودن افراد متخصص در هر زمینه

اخرین اخبار کلینیک مالی آوا حساب

جهت اطلاع از اخرین اخبار کلینیک مالی آوا حساب ایمیل خود را وارد کنید

مکان ما روی نقشه