ایمنی پیمانکاران

ایمنی پیمانکاران HSE

ایمنی پیمانکاران

در ابتدا باید بدانید که:

گواهی نامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران ،

مصداقی در جهت رعایت نکات ایمنی و برخورداری از لوازم و تجهیزات ایمن از جانب پیمانکاران تلقی می شود.

 توجه داشته باشید که :

طبق مقررات مرجع صادر کننده گواهی نامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران وزارت کار و امور اجتماعی می باشد.

طبق مقررات پیمانکارانی که فاقد گواهی نامه صلاحیت ایمنی می باشند نمی توانند اقدام به شرکت در مناقصات دولتی نمایند.

و از همین رو پیمانکاران در جهت اخذ این گواهی میبایست اقدام نمایند.

توجه داشته باشید که:

روند ثبت نام در جهت اخذ گواهی نامه صلاحیت ایمنی روندی دو مرحله ای می باشد.

به این صورت که در مرحله ی نخست، متقاضی میبایست اقدام به تکمیل و بارگذاری مدارک به صورت اینترنتی نموده.

و پس از این امر، میبایست اقدام به ارائه و تکمیل پرونده به صورت حضوری نماید.

مرحله اول ، ثبت نام اینترنتی:

متقاضیان اخذ گواهی نامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران میبایست

به سامانه اینترنتی اخذ گواهی نامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران سراسر کشور

به نشانی www.svcc.mcls.gov.ir مراجعه نموده

و پس از ورود به بخش “کانون انجمن های صنفی مسئولین ایمنی کار”، اقدام به تکمیل مراحل ذیل نمایند.

مشخصات پیمانکار

اشخاص حقوقی :

 • نام شرکت یا موسسه
 • شناسه ملی شرکت
 • شماره ثبت شرکت
 • تاریخ ثبت شرکت
 • موضوع اساسنامه شرکت
 • موضوع قراردادها
 • مشخصات شناسایی مدیرعامل شرکت
 • مدرک تحصیلی مدیرعامل شرکت
 • حوزه و نوع فعالیت شرکت.
اشخاص حقیقی :
 • مشخصات شناسایی متقاضی
 • مدرک تحصیلی
 • نوع فعالیت.
ایمنی پیمانکاران

مشخصات دفتر مرکزی

استان- شهرستان- انجمن صنفی- نشانی دفتر- پل های ارتباطی شرکت یا شخص حقیقی – نوع و مالکیت دفتر مرکزی (ملکی یا استیجاری)- تعداد پرسنل- تعدا کارگران- تعداد کارگران آموزش دیده دوره ایمنی ۸ ساعته- کد کارگاه دفتر مرکزی.

 مشخصات کارگران

جنسیت- مشخصات شناسایی- سِمت- شماره گواهی نامه دوره های ایمنی- بارگذاری تصویر گواهی نامه.

 گواهی نامه صلاحیت پیمانکاری

برخورداری از گواهی نامه صلاحیت پیمانکاری الزامی می باشد.( در مقالات قبلی مانا ثبت به روند قانونی و ساز و کار اخذ گواهی صلاحیت پیمانکاری پرداخته شده است)

مدارک گواهی نامه آموزشی

توجه داشته باشید که میبایست ؛ مدیر عامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره جهت گذراندن دوره ۲۰ساعته آموزشی ایمنی معرفی گردد. ( سمت- مدارک شناسایی- مدارک تحصیلی)

سوابق فعالیت

در این قسمت ، سوالی از متقاضی اخذ گواهی نامه صلاحیت ایمنی در خصوص برخورداری از پیمان مطرح می شود.
در صورتی که متقاضی فاقد پیمان باشد ، امکان اخذ گواهی نامه صلاحیت ایمنی وود ندارد.
در صورتی که متقاضی دارای پیمان می باشد ، میبایست اقدام به تکمیل مشخصات عمومی و فنی پیمان خود نماید.
این مشخصات دستگاه اجرایی یا کارفرما- استان و شهرستان محل اجرای پروژه- نشانی پروژه –تاریخ شروع پروژه.

در صورت اتمام پروژه میبایست اقدام به ثبت اطلاعات زیر نمایید :

تاریخ پایان- تعداد کارگران- تعداد کارگران آسیب دیده- تعداد کارگران فوت شده.

• تجهیزات

در این بخش متقاضی میبایست اقدام به مشخص کردن تجهیزات ایمنی که از آن ها استفاده می کند نماید.

• حوادث

در صورت بروز حوادث قبلی میبایست جزئیات دقیق و میزان خسارت جانی ذکر کردد.
ذکر علت حادثه نیز الزامی می باشد.

• سایر شرکت ها

در این بخش میبایست اطلاعات در خصوص عضویت مدیر عامل یا اعضاء هیئت مدیره در شرکت دیگر درج گردد.
اطلاعاتی همچون ؛ نام شرکت و شماره ثبت.

• مسئولین ایمنی

توجه داشته باشید که؛ در این بخش، باید اطلاعات کارکنانی که سمت آنها مرتبط با مسئولیت ایمنی می باشد قید گردد.
نکته : به گزارش تیم پژوهشی آوا حساب توس ، اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل نمی توانند جزء پرسنل ایمنی شرکت باشند.
نام مسئول ایمنی- کد ملی- تلفن همراه- شماره گواهی نامه( مربوط به دوره های توجیهی ایمنی می باشد)

• پیمانکاران فرعی

در این بخش در صورتی که متقاضی اخذ گواهی نامه صلاحیت پیمانکاری دارای پیمانکار فرعی می باشد ، میبایست اقدام به ثبت اطلاعات آن نماید.

• بارگذاری مدارک

در این قسمت می بایست تصاویر اسکن شده ی مدارک ذیل در سامانه بارگذاری شود:

۱- تصاویر مشخصات شناسایی مدیر عامل شرکت جهت اخذ گواهی نامه HSE
۲- تصویر سند مالکیت یا اجاره نامه دفتر مرکزیجهت اخذ گواهی نامه HSE
۳- تصویر گواهیصلاحیت پیمانکاری  جهت اخذ گواهی نامه HSE
۴- تصویر گزارش حادثه بازرسی کار. ( درصورت بروز حادثه کاربری ) جهت اخذ گواهی نامه HSE
۵- تصویر مفاصاحساب جهت اخذ گواهی نامه HSE
۶- تصویر استعلام گزارش بازرسی جهت اخذ گواهی نامه HSE
۷- گواهی نامه صلاحیت مسئول ایمنی جهت اخذ گواهی نامه HSE
۸- تصویر استعلام دارایی/جدول ۲۰ اظهارنامه مالیاتی(درامد ناخالص پیمانکاری/ارائه خدمت) جهت اخذ گواهی نامه HSE
۹- لیست بیمه تامین اجتماعی پرسنل (درصورت فعال بودن) جهت اخذ گواهی نامه HSE
نکته : لیست بیمه تامین اجتماعی میبایست به صورت zip ارسال گردد جهت اخذ گواهی نامه HSE

۱۰- تصویر فیش مالی (بانکی) هزینه تشکیل پرونده جهت اخذ گواهی نامه HSE

مدارک

۱۱- تصویر فیش مالی (بانکی) دوره آموزش کارفرمایی جهت اخذ گواهی نامه HSE

۱۲- اساسنامه (بصورت فایل زیپ) جهت اخذ گواهی نامه HSE
۱۳-  تصویر آگهی تاسیس جهت اخذ گواهی نامه HSE
۱۴-  آخرین آگهی تغییرات (بصورت فایل زیپ) جهت اخذ گواهی نامه HSE

برخی از نکات مهم در مورد اخذ گواهی نامه صلاحیت ایمنی به شرح زیر می باشد :

• حضور در کلاس ها و دوره های ایمنی برای تمامی کارگران و اعضاء هئیت مدیره که نقش اجرایی دارند الزامی می باشد.
• گواهی نامه های مربوط به شرکت در دوره های ایمنی به نام شخص شرکت کننده صادر می گردد ولی در خصوص گواهی نامه صلاحیت ایمنی، به نام شخص حقیقی و حقوقی ثبت خواهد شد.
• برای شرکت در مناقصات دولتی و غیر دولتی ، اخذ گواهی نامه صلاحیت ایمنی الزامی می باشد.
• عدم انطباق اطلاعات و مدارک ثبت نام اینترنتی با اطلاعات و مدارکی که به صورت حضوری به انجمن صنفی تسلیم می گردد ، سبب ابطال پرونده می شود.

• تکمیل ثبت نام

در صورتی که سامانه هیچ اشتباه و ایرادی به اطلاعات وارده و مدارک بارگذاری شده متقاضی نگیرد،

ثبت نهایی صورت می پذیرد و سامانه یک کد رهگیری و شماره ثبت به کاربر اختصاص می دهد.

به گزارش تیم پژوهشی آوا حساب توس  پس از تکمیل ثبت نام اینترنتی ، متقاضی اخذ گواهی صلاحیت ایمنی میبایست

اقدام به تهیه مدارک مذکور نموده و با توجه به ساعت و زمان مقرر شده از جانب انجمن صنفی ، به دفتر این انجمن مراجعه حضوری نموده

و اقدام به تکمیل فرم های مربوط به اظهارنامه  و تقاضا نامه و تسلیم مدارک نماید.

شایان به ذکر می باشد که ، مؤسسه آوا حساب توس  با بهره گیری از کارشناسان حقوقی زبده ،

اقدام به اخذ گواهی نامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران برای متقاضیان حقیقی و حقوقی در کم ترین زمان ممکن می نماید.

لذا خواهشمندم در صورت نیاز به اخذ گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاران با کارشناسان مؤسسه آوا حساب توس  تماس حاصل فرمایید

و ضمن برخورداری از مشاوره های رایگان ، از شرایط و مدارک کامل در جهت اخذ گواهی نامه صلاحیت ایمنی آگاه شوید.

جهت ارتباط با کارشناسان ما و کسب اطلاعات بیشتر
در زمینه ایمنی پیمانکاران و همچنین اخذ گرید پیمانکاران
با شماره های 09154422149 و 05136024422
تماس حاصل فرمایید

مجوزها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *